Project Implementation

pdf Проект "Безопасен труд" (284 KB)

pdf Информация за сключен договор (174 KB)

pdf Резултатите от изпълнението на проект по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (291 KB)


pОперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020
Проект BG05M9OP001 – 1.008 „Добри и безопасни условия на труд“